๑ ออนไลน์ ๑ อาชีพ

เพื่อเสริมสร้างความรู้ พัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

๑ ออนไลน์ ๑ อาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

เพื่อเสริมสร้างความรู้ พัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ว่างงานและอยู่บ้านให้มีความรู้ เพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาสื่อดิจิทัลในแต่ละอาชีพให้ได้มาตรฐาน

การอบรมและการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

เพื่อเสริมสร้างความรู้ พัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ว่างงานและอยู่บ้านให้มีความรู้

loading...